Ostrøm Terapi

+47 94883639

Ta gjerne kontakt

Ostrøm Kurs og Utvikling

Tareringen 26, 4056 Tananger

Styring av barnehagen

Modell for kybernetisk styring viser fem varianter

Barnehagen er en bedrift som må styres!

Den pedagogiske virksomheten er hjertet i bedriften. Hvordan skal vi sikre at vi styrer dette på en god måte? Dette skal vi se på.

Vi hjelper deg å ordne opp!

typer av styring

Et styringssystem er alle verktøy og system som ledere benytter for å sikre at medarbeidernes atferd og avgjørelser er konsistent med organisasjonens mål og strategier. 

Vi skal bli kjent med ulike måter å styre barnehagen på:

 • Kulturell styring
 • Planlegging
 • Kybernetisk styring
 • Administrativ styring

Kulturell styring

Kulturpyramiden til Edgar H Schein viser tre deler

Modellen til Edgar H. Schein viser kulturisfjellet. Les mer om organisasjonskultur i bloggen organisasjonskultur.

Kulturstyring handler om at ledere kan bruke kulturelle virkemidler som verdier, normer, lederatferd og klimatilpasninger. 

Vi vet at lederatferd påvirker klimaet med 65 %! Vi vet at verdier og normer kan påvirke en kultur. Det er viktig at vi er tydelig på hva vi ønsker å utvikle. Vi trenger visjon og misjon for å se behovet for å definere vår identitet.

Det tar 3 – 5 år å utvikle en god kultur. 

Planlegging

Vi kan skille mellom kortsiktige og langsiktige strategiske planer.

Det er viktig at leder bruker tid på planlegging. Det er dette som skal gi muligheten til å kunne styre på en god måte.

Vi må definere driftens målsettinger og ressursfordelinger og ønsket atferd for et gitt tidsperspektiv. Dette må vi gjøre om til retningsgivende standarder som driften og de ansatte ledes etter gjennom den kommende perioden. Eksempler på slike systemer er budsjett og strategi.

Hensikten med planleggingsfasen kan være enten å legge en plan for fremtidige aktiviteter eller å skape engasjement og forpliktelse blant de ansatte for de valgte planer. 

Kybernetisk styring

Det greske ordet kybernetes betyr styrmann. Kybernetikk handler om kontinuerlig styring.

I denne tenkningen er målet ikke konstant, det er bevegelig. En må hele tiden tilpasse seg de ulike forhold.

Vi må lage retningsgivende mål, ikke statiske mål. 

Kybernetisk styring er en kontinuerlig prosess som innebærer:

 • Skape målbare standarder for prestasjoner og mål som skal møtes
 • Måle faktisk prestasjon og måloppnåelse
 • Sammenligne faktisk prestasjon og måloppnåelse med de satte standarder
 • Identifisere avvik mellom ønsket og faktisk prestasjon og måloppnåelse
 • Iverksette tiltak for å korrigere uønsket avvik

Et slikt kybernetisk system vil være et godt hjelpemiddel for informasjon og beslutningstaking.

Vi nevner kvalitet og økonomi som to store fokusområder!

Der er forventet at ledere selv skal oppdage uønskede avvik. De skal i tillegg endre den underliggende atferd eller aktivitet, – som påvirker det bestemte avviket. 

Det er sammenheng mellom atferd og mål og etablering av ansvarlighet for avvik i prestasjoner. Et kybernetisk system kan være både et informasjonssystem, men i hovedsak være et styringssystem for å støtte beslutninger. 

Administrativ styring

Barnehager er ofte for flatt organisert, – som den sterke mor/far.

Vi tror på et mer tydelig hierarki med et klart og definert ansvar. Det viktige er at vi kan ha samspill som fokus.

Samspill er svaret når situasjonen er komplisert og og verden er dynamisk. 

Administrativ styring handler om følgende:

 • Hvordan ressurser fordeles til  ulike aktiviteter.
 • Hvordan organisasjonsstrukturen er designet.
 • Hvordan en utformer prosedyrer og retningslinjer for aktiviteter og drift.

Organisasjonsdesign kan fokusere på at vi må være fleksibel og fokusert på samspill. 

Intern styringsstruktur må utvikles. Det handler om ledelse og tydelige enheter som avdelinger. Det å bygge lederlag er  et sikkert svar på suksess. Alt ansvar defineres og det skal henge sammen.

Prosedyrer og retningslinjer må lages. Dette er svaret på konkretisering.

Eierskapsstruktur handler blant annet om hvordan organisasjonens øverste styre er utformet og sammensatt. I tillegg innebærer det hvordan aktiviteter organiseres og på hvilken måte ansvar og beslutningsmyndighet er fordelt i organisasjonen.

oppsummering

Barnehager må styres, de er bedrifter. Vi har vært innom en del viktige styringsområder.

Det er fint om du tenker litt over dette!

Barn er det viktigste vi har! Det er derfor du må styre barnehagen som en bedrift. Det handler om kvalitet på alt vi gjør. I tillegg skal vi styre økonomien for å sikre at vi kan mestre kvalitet. 

Lykke til! Ta kontakt!

Legg inn en kommentar

%d